Algemene voorwaarden

Wij volgen de Europese wetgeving aangaande onlineverkoop doch behouden ons het recht om bepaalde producten niet te verkopen zonder identiteits- en beroepscontrole, moest U werkzaam zijn in de Jihad sector is de kans reëel dat wij bepaalde producten niet verkopen. Wij behouden eveneens het recht om niet aan idioten te verkopen, bent u de laatste maanden 1 of meermaals een idioot genoemd dan is de kans dat dit ook effectief zo is en wij aan U niet verkopen voor Uw eigen veiligheid.;-) 

Alle vermelde prijzen in de webshop zijn btw inbegrepen, alle goederen kunnen afgehaald worden te Kapellen of verzonden worden via pakket- of brief post naargelang afmetingen en gewicht
Voor Belgie: DPD 8,00€ - DPD Parcel point 7,00€ - Briefpost 3,00€
Voor Nederland DPD pakketpost met tracking: 8,00€ -DPD Parcel point 7,00€ - Briefpost 3,00€
Voor alle andere landen naargelang locatie en gewicht berekend door systeem
Vanaf 100€: gratis verzending naar Belgie en Nederland

In geval van extreem overgewicht of buitenmaat (cold packs, brancards etc.) kan dit doorgerekend worden aan de klant.

Ondanks de zorg die besteed werd aan het verzamelen van deze informatie, is het mogelijk dat er fouten of onvolledigheden voorkomen. Kennelijk foutieve prijzen binden EMTshop niet.

Emtshop

Emergency, Medical & Tactical
Essenhoutstraat 32
2950 Kapellen
+32495208857
[email protected]

BE0820.005.237

Algemene bepalingen


De e-commerce website van Emergency medical & Tactical, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Essenhoutstraat 32, BTW BE 0820 005 237 hierna emtshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van emtshop.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door emtshop aanvaard zijn.


Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Verzendkosten worden berekend en weergegeven door het systeem alvorens er afgerekend wordt 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden emtshop niet. Emtshop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Emtshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Emtshop. Emtshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 tot 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na niet levering binnen 30 dagen heft de klant het recht de verbintenis te verbreken

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de wettelijke termijn van twee maanden worden gemeld aan emtshop.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van emtshop.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van emtshop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen

Algemene betalingsvoorwaarden:

Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de
eigen voorwaarden van de klant.

De geleverde goederen blijven eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom,
intresten, kosten en belastingen. Bij niet-betaling kunnen wij tot de onmiddellijke ontbinding
van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen
nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om
terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.

Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de
eigen voorwaarden van de klant.

De particuliere klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via voorafgaande overschrijving op rekeningnummer 
  • via paypal

De zakelijke klant (B2B) heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer 
  • via paypal
  • via factuur met een betaaltermijn van 30 dagen mits toereikende solventie

Emtshop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming in de betaling met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Garantie:

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie van 2 jaar geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar en geeft de koper het recht vervanging of herstelling van het defecte item te eisen in deze periode. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de emtshop klantendienst en het artikel terug te bezorgen aan Essenhoutstraat 32 te 2950 Kapellen.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant emtshop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).