Algemene voorwaarden

Wij volgen de Europese wetgeving aangaande onlineverkoop doch behouden ons het recht om bepaalde producten niet te verkopen zonder identiteits- en beroepscontrole, moest U werkzaam zijn in de Jihad sector is de kans reëel dat wij bepaalde producten niet verkopen. Wij behouden eveneens het recht om niet aan idioten te verkopen, bent u de laatste maanden 1 of meermaals een idioot genoemd dan is de kans dat dit ook effectief zo is en wij aan U niet verkopen voor Uw eigen veiligheid.;-) 

Alle vermelde prijzen in de webshop zijn btw inbegrepen, alle goederen kunnen afgehaald worden te Kapellen of verzonden worden via pakket- of brief post naargelang afmetingen en gewicht
Voor Belgie: Taxipost secur 8,00€ - Briefpost 1,50€
Voor Nederland TNT aangetekend pakketpost met tracking: 8,00€ - Briefpost 1,50€
Voor alle andere landen: 12€
Vanaf 100€: gratis verzending naar Belgie en Nederland

In geval van extreem overgewicht of buitenmaat (cold packs, brancards etc.) kan dit doorgerekend worden aan de klant.

Wij verzenden dagelijks en ijveren er voor om alle betaalde bestellingen binnen de 24 uur geleverd te hebben behoudens vertragingen bij de post/koeriersdiensten

Ondanks de zorg die besteed werd aan het verzamelen van deze informatie, is het mogelijk dat er fouten of onvolledigheden voorkomen. Foutieve prijzen zullen voor afhandeling aan U gemeld en gecorrigeerd worden

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN:

• Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de
eigen voorwaarden van de klant.

• Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze
schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering.

•Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de
totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie,
grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

• Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk
10 dagen na uitgiftedatum. Wij behouden ons het recht nieuwe klanten of na wanbetaling voorafbetaling te vragen van de facturen. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de
vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een
forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een
minimum van 50 EUR. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling intrest voor gelijk aan 3% per maand, waarbij elke begonnen maand
beschouwd wordt als zijnde verlopen. 

• De geleverde goederen blijven eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom,
intresten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het
verlaten van onze magazijnen. Bij niet-betaling kunnen wij tot de onmiddellijke ontbinding
van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen
nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om
terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.

• Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in.
Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de
ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

• Om geldig te zijn dienen klachten bij ons bij aangetekende brief toe te komen (a) in geval
van een klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na levering van de goederen en (b)
in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking van dit gebrek en ten
laatste 6 maanden na de levering.

. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

. Geen enkel product mag worden teruggestuurd, zonder ons voorafgaandelijk en
schriftelijk akkoord.

. Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van de zaak en, indien
dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs.

• Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts
geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.

• Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering
van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door
Belgisch recht en tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen
behoren.