Verzenden & retourneren

Voorraad

Alle goederen dewelke bestelbaar zijn op de site zijn in voorraad, wij proberen al onze orders dezelfde dag of binnen de 24 uur verzonden te hebben. Hebt U speciale wensen of vragen meld dit gerust in het commentaar vak bij de order of mail ons.

Verzending

Alle vermelde prijzen in de webshop zijn btw inbegrepen, alle goederen kunnen afgehaald worden te Kapellen of verzonden worden via pakket- of brief post naargelang afmetingen en gewicht
Voor Belgie: DPD 8,00€ - DPD Parcel point 7,00€ - Briefpost 3,00€
Voor Nederland DPD pakketpost met tracking: 8,00€ -DPD Parcel point 7,00€ - Briefpost 3,00€
Voor alle andere landen naargelang locatie en gewicht berekend door systeem
Vanaf 100€: gratis verzending naar Belgie en Nederland


Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 tot 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na niet levering binnen 30 dagen heft de klant het recht de verbintenis te verbreken

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de wettelijke termijn van twee maanden worden gemeld aan emtshop.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Emergency Medical & tactical vanaf nu genoemd Emtshop.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant emtshop, Essenhoutstraat 32 te 2950 Kapellen, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

De Klant kan het formulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen door in te loggen in zijn klantenzone op onze website www.emtshop.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan emstshop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Essenhoutstraat 32 te 2950 Kapellen.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt emtshop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het is aanbevolen de artikelen te retourneren in de originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs terug te zenden.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal emtshop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat emstshop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan emtshop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door emstshop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Emtshop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop emtshop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • overeenkomsten waarbij de Klant emtshop specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling